שלמה גץ: התפלגות קיבוצים 2009

ינואר 2010

ד"ר שלמה גץ

המכון לחקר הקיבוץ

אוניברסיטת חיפה

התפלגות הקיבוצים לפי שיטת תגמול  2009

בשיח הקיבוצי נהוג לחלק את הקיבוצים לשלוש שיטות על פי התייחסותם למרכיב התשלום עבור העבודה:

  1. "קיבוץ השיתופי" שבו אין קשר בין עבודת החבר לתקציב שהוא מקבל;
  2. "התקציב המשולב" שבו אחוז מסוים, לרוב מצומצם, של ההכנסה מהעבודה מהווה מרכיב בתקציב החבר בצד מרכיב שוויוני ולעיתים גם מרכיב של שנות ותק;
  3. "קיבוץ מתחדש" שבו כל ההכנסה מהעבודה ולעתים גם ממקורות אחרים, בניכוי מסים שונים, מחליפה את תקציב החבר. בקיבוצים האלה נהוגה ערבות  הדדית -  הקרויה בקיבוצים רבים "רשת ביטחון" .

בסקר שנערך  במכון לחקר הקיבוץ שבאוניברסיטת חיפה בחודש דצמבר מראה כי במהלך שנת 2009, שלושה קיבוצים שיתופיים ושני קיבוצים בהם היה נהוג "מודל משולב" עברו למודל הקיבוץ המתחדש.  בסוף 2009 היו 188 קיבוצים"מתחדשים" (72% מסך הקיבוצים), 65 "שיתופיים" (25%),  9 קיבוצים "משולבים" (3%).

בין שנת 2007 לשנת 2008 עברו ארבעה עשר קיבוצים למודל המתחדש לעומת חמישה בסקר הנוכחי. בנוסף, בשנה האחרונה  מספר קיבוצים דחו ברוב גדול את  ההצעה להפוך מקיבוץ שיתופי למתחדש. האם  אפשר להסיק מכך כי המעבר ל "קיבוץ המתחדש" נבלם? בראשון לינואר 2010 שני קיבוצים שיתופיים ושני קיבוצי "מודל משולב" הפכו להיות קיבוצים מתחדשים. בשניים עשר קיבוצים שיתופיים ובשלושה קיבוצים "משולבים"  מתקיימים דיונים על שינוי השיטה. יש סבירות גבוהה כי בסיכום השנה הנוכחית (2010) מספר הקיבוצים שיעברו לשיטה אחרת יהיה גדול מזה שעברו בשנה שעברה.

הדגם המשולב, שבשיאו, בשנת 2000, מנה 38 קיבוצים הולך ונעלם. כיום נותרו בו שבעה קיבוצים, ובשלושה מהם מתקיימים דיונים על מעבר לשכר דיפרנציאלי מלא.

כמה הערות על הקיבוצים השיתופים

גם הקיבוץ השיתופי אינו הקיבוץ של שנות החמישים והשישים וגם הוא משתנה. בסקר הקצר שערכנו שאלנו לגבי תשלום עבור "שולי העבודה" כלומר תשלום שוויוני לחברים שעושים עבודה נוספת, מעבר לחובת העבודה הרגילה כגון תורנויות, גיוסים (בקיבוצים בהם עדיין זה קיים), עבודת שבת. מתוך 65 הקיבוצים השיתופיים, ב-18 28%) יש לפחות צורה אחת של תשלום על תוספת עבודה, כאשר הנפוצה ביותר היא תשלום עבור עבודת שבת.

חמישה קיבוצים שיתופיים החליטו על שיוך דירות, שבעה דנים בכך. ארבעה קיבוצים מדווחים כי יש אצלם שיוך נכסים יצרניים לחברים, ששה החליטו לעשות זאת,  בששה קיבוצים מתקיימים דיונים.

תשלום עבור ארוחות בחדר האוכל נהוג ב-32 קיבוצים, כמחצית הקיבוצים השיתופיים.

שינויי שיטת תגמול החברים לאורך השנים

הגרף מציג את התפלגות השיטות השונות החל משנת 1996. זו השנה הראשונה בה אפשר להתייחס לשיטות תגמול שונות כתופעה משמעותית. קודם לכן היו רק שני קיבוצים שהנהיגו שכר דיפרנציאלי : עין זיוון ושניר. בשנת 1995 הנהיגו מפלסים ומרום גולן את "התקציב המשולב" וקיבוץ מפלסים עדיין דבק בו. בשנת 1996 אנו מוצאים כבר ארבעה קיבוצים עם שכר דיפרנציאלי וששה עם תקציב משולב. עד שנת 1999 היו יותר קיבוצים שהעדיפו את המודל המשולב על המודל הדיפרנציאלי המלא, אולם לאחר מכן הנטייה הברורה היא לכיוון הדיפרנציאלי. בשנת 2002 שעור הקיבוצים השיתופיים היה שווה לשיעור הקיבוצים האחרים, ומשנת 2004 קיבוצים עם "רשת ביטחון"  הם הרוב.

changes 96-09