שלמה גץ: שיטות תגמול בקיבוצים 2011

פברואר 2012

ד"ר שלמה גץ

המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה

התפלגות הקיבוצים לפי שיטות התגמול 2011

בשיח הקיבוצי נהוג לחלק את הקיבוצים לשלוש שיטות על פי התייחסותם למרכיב התשלום עבור העבודה:

 1.  "קיבוץ השיתופי" שבו אין קשר בין עבודת החבר לתקציב שהוא מקבל; זה "הקיבוץ "הקלאסי".

בתקנות הסיווג של הקיבוצים שאושרו על יד הממשלה ופורסמו בסוף 2005, נקבע כי יש שלושה סוגי קיבוצים:  1. שיתופי; 2. מתחדש, בו יש שכר דיפרנציאלי ואפשרות לשיוך דירות ונכסים לחברים; 3. קיבוץ עירוני (סקירה זו אינה מתייחסת אליו).

לפי סיווג זה, קיבוצים בהם נהוג תקציב משולב הם שיתופיים, וקיבוצים בהם נהוג לתקצב אתה חברים לפי ערך השוק של עבודתם הם מתחדשים.

בסוף שנת 2011 נסקרו 262 קיבוצים שנחלקו ל- 192 קיבוצים "מתחדשים" (73%),  60 קיבוצים שיתופיים (23%) , 10 קיבוצים "משולבים" (4%).

במהלך שנת 2011, קיבוץ שיתופי אחד עבר למודל המתחדש ואחד למודל המשולב. מתוך הקיבוצים עם התקציב המשולב, קיבוץ אחד עבר למודל המתחדש.

שינוי שיטת תגמול החברים – מגמות בשנים האחרונות

עד שנת 1999 היו יותר קיבוצים שהעדיפו את המודל המשולב על המודל הדיפרנציאלי המלא, שלימים נקרא "מתחדש", אולם לאחר מכן הנטייה הברורה היא לכיוון הדיפרנציאלי. בשנת 2002 שעור הקיבוצים השיתופיים היה שווה לשיעור הקיבוצים האחרים, ומשנת 2004 קיבוצים המתחדשים הם הרוב. הדגם המשולב, שבשיאו, בשנת 2000 , מנה 38 קיבוצים הולך ונעלם. במהלך השנים הנהיגו את הדגם הזה 68 קיבוצים (כרבע מהקיבוצים) שעברו לאחר מספר שנים למודל ה"מתחדש". כיום נותרו בו עשרה קיבוצים, ובשלושה מהם מתקיימים דיונים על מעבר לקיבוץ מתחדש. דגם זה הוא למעשה "דגם מעבר", למרות ששני קיבוצים נוהגים בשיטה זו מעל חמש עשרה שנה.

המגמה המסתמנת בשנים האחרונות היא של צמצום משמעותי מאוד במעבר מקיבוץ שיתופי  לדגם אחר (משולב או מתחדש). השנים 2000-2004 היו שנות המעבר העיקריות, ובהם 107 קיבוצים שינו את השיטה, ממוצע של 20 בשנה. מאז יש ירידה.  בשנים 2005-2008 – עברו לשיטה אחרת 7-8 קיבוצים בשנה, ואילו בשלוש השנים האחרונות – שני קיבוצים בכל שנה.

הטענה כי "נגמרו הקיבוצים שיעברו" היא נכונה – אולם יש לזכור כי מדובר מספר גדול למדי: 60 קיבוצים. אפשר לשער כי רובם "מחוסנים" מפני שינוי, כך שסביר כיום להניח כי הדגם השיתופי יתקיים, אם כי ימשך הכרסום האיטי. בינואר השנה (2012) עבר קיבוץ אחד מתוך השישים להיות קיבוץ מתחדש, וקיבוץ נוסף החליט לעבור בקיץ.  באחד עשר קיבוצים מתקיימים דיונים באפשרות לעבור לשיטה אחרת, אולם בניגוד לעבר בו דיון היה מסתיים ברוב המקרים בהחלטה על מעבר, בשנים האחרונות אנו מוצאים גם דיונים שמסתיימים בהחלטה להישאר קיבוץ שיתופי. בחלק מהקיבוצים מנסים להציע מודלים שאינם מחקים את הקיבוץ המתחדש של העשור הקודם.

כמה הערות על הקיבוצים השיתופים

גם הקיבוץ השיתופי אינו הקיבוץ של שנות החמישים והשישים וגם הוא משתנה. בסקר הקצר שערכנו שאלנו לגבי תשלום עבור "שולי העבודה" כלומר תשלום שוויוני לחברים שעושים עבודה נוספת , מעבר לחובת העבודה הרגילה כגון עבודות חיוניות בשבת, תורנויות, גיוסים (בקיבוצים בהם עדיין זה קיים).  מתוך 60 הקיבוצים השיתופיים, ב-18, כ-30%,  יש לפחות צורה אחת של תשלום על תוספת עבודה, כאשר הנפוצה ביותר היא תשלום עבור עבודת שבת. תשלום עבור ארוחות בחדר האוכל נהוג ב-30 קיבוצים. בשנה שעברה היו השעורים דומים.

באחד עשר קיבוצים שיתופיים דנים באפשרות של שיוך דירת המגורים לחבר ובתשעה מתוכם גם באפשרות של שיוך נכסי הקיבוץ (או פירותיו) לחברים . בשלושה קיבוצים נוספים התקבלה החלטה חיובית בשני הנושאים.