קול קורא 2018

 

קול קורא למענק קרן "קיבוץ" 2018

קרן קיבוץ מכריזה על שני מענקי מחקר ע"ס $2,000 כל אחת, להצעת מחקר שתעסוק בקידום ופיתוח טכנולוגיה עילית (היי-טק) בקיבוץ.

נושאים אפשריים:

·        חסמים בהתפתחות טכנולוגיה עילית בקיבוץ

·        מנגנונים לעידוד ופיתוח טכנולוגיה עילית קיבוצית

·        תרומתן של החממות בקיבוצים לפיתוח טכנולוגיה עילית בקיבוץ

·        תוצאות אפשריות של פיתוח טכנולוגיה עילית על החברה הקיבוצית

·        תחומים של טכנולוגיה עילית היכולים להצליח בקיבוץ

·        מקומה של יזמות אישית ושל יזמות קיבוצית בפיתוח טכנולוגיה עילית.

·        כל נושא אחר המקשר בין טכנולוגיה עילית לקיבוץ

 

ההצעה תהיה בהיקף של עד 5 עמודים ותכלול: רקע תיאורטי, מטרות והשערות המחקר, מתודולוגיה, תכנית עבודה כולל לוח זמנים, תרומה צפויה של המחקר לפיתוח וקידום טכנולוגיה עילית בקיבוץ.

 

זכאים להגיש סטודנטים לתואר שני, תלמידי מחקר לתואר שלישי ובעלי תואר שלישי.

 

המענק יינתן בשני שלבים: מחציתו עם הכרזת ההצעה הזוכה, בתחילת שנת 2019, והמחצית השנייה בתחילת 2020, מותנה בדו"ח התקדמות.

 

את הצעות המחקר יש להגיש עד יום חמישי ,11 באוקטובר 2018 לכתובת getz@research,haifa.ac.il

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות לד"ר שלמה גץ getz@research,haifa.ac.il

 

 


קיבוץ

קרן זיכרון לחנה ויונה ינאי

חברים מייסדים של קיבוץ עין השופט

הקרן הוקמה על ידי המשפחה וידידיה

והוכרז על הפעלתה ב - 15.10.1999

 

מטרת "קרן קיבוץ" היא לסייע לפרסומים ומחקרים על הקיבוץ ותרומתו להקמת המדינה ולביסוס חברתה וכלכלתה. הקרן תסייע לפרסומים שיביאו לחיזוקו של הקיבוץ המסורתי, ולעיצובו של הקיבוץ המתחדש כחברה השומרת על סולידריות וערבות הדדית בין חבריה. הקרן תחזק את ההכרה בקיבוץ כחברה מודרנית ורלוונטית במאה העשרים ואחת.

הקיבוץ נוסד בראשית המאה העשרים על ידי צעירים, נשים וגברים, שלקחו על עצמם מחויבות להקמת בית לאומי ליהודים, תוך מתן דגש על הקמת חברה יצרנית, הקובעת את דרכה בהסכמה בין חבריה, בשמירה על שוויון בעבודה, ובקבלת החלטות בדרך דמוקרטית. בראשית הובילה החקלאות את כלכלת הקיבוץ, בעקבותיה הוקמה תעשייה מגוונת, הופעלו שירותים שנדרשו, והותאמה התארגנות מערך העבודה.

ערכי הליבה של הקיבוץ הולידו חיים המושתתים על סולידריות, אמון ועזרה הדדית. הערכים המנחים את ההחלטות בחיי הקיבוץ, כוללים מחויבות גבוהה להסכמה, לשוויון ולדמוקרטיה. ערכי הקיבוץ עזרו לו לעצב חברה יצירתית, המושתת על דמוקרטיה משתפת. הם גם עודדו ואפשרו גמישות בניהול המגזר העסקי והקהילתי, ותיקון תקלות במקרה הצורך.

קרן "קיבוץ" הוקמה, לעידוד חוקרים והוגים מישראל וארצות אחרות, הרוצים ויכולים לתרום למחקר תרומתו הייחודית של הקבוץ בעבר ובהווה, ולביסוס קיומם של הקיבוצים המסורתיים והמשתנים בעתיד.

אנו מייסדי הקרן מאמינים, כי ניתן גם היום - בחלוף הזמן, להמשיך לקיים את הקיבוץ כחברה השונה מהסובב אותה, השומרת על סולידריות וערבות הדדית, והשואפת להשפיע על סביבתה.