שלמה גץ: שיטות תגמול בקיבוצים 1996-2010


ינואר 2011

ד"ר שלמה גץ

המכון לחקר הקיבוץ

אוניברסיטת חיפה

התפלגות הקיבוצים לפי שיטות התגמול 1996-2010

בשיח הקיבוצי נהוג לחלק את הקיבוצים לשלוש שיטות על פי התייחסותם למרכיב התשלום עבור העבודה:

  1. zהו הקיבוץ "הקלאסי".

בתקנות הסיווג של הקיבוצים שאושרו על יד הממשלה ופורסמו בסוף 2005, נקבע כי יש שלושה סוגי קיבוצים: 1. שיתופי; 2. מתחדש, בו יש שכר דיפרנציאלי ואפשרות לשיוך דירות ונכסים לחברים; 3. קיבוץ עירוני (סקירה זו אינה מתייחסת אליו).

לפי סיווג זה, קיבוצים בהם נהוג תקציב משולב הם" שיתופיים, וקיבוצים בהם נהוגה "רשת ביטחון" הם" מתחדשים".

בסוף שנת 2010 נסקרו 264 קיבוצים שנחלקו ל- 193 קיבוצים "מתחדשים" (73%),62 קיבוצים שיתופיים (24%) , 9 קיבוצים "משולבים" (3%).

במהלך שנת 2010, שני קיבוצים שיתופיים עברו למודל המתחדש ואחד למודל המשולב. מתוך הקיבוצים עם התקציב המשולב, שניים עברו למודל המתחדש.

כמה הערות על הקיבוצים השיתופים

גם הקיבוץ השיתופי אינו הקיבוץ של שנות החמישים והשישים וגם הוא משתנה. בסקר הקצר שערכנו שאלנו לגבי תשלום עבור "שולי העבודה" כלומר תשלום שוויוני לחברים שעושים עבודה נוספת, מעבר לחובת העבודה הרגילה כגון תורנויות, גיוסים (בקיבוצים בהם עדיין זה קיים), עבודת שבת. מתוך 62 הקיבוצים השיתופיים, ב-22, מעל לשליש,יש לפחות צורה אחת של תשלום על תוספת עבודה, כאשר הנפוצה ביותר היא תשלום עבור עבודת שבת. בשני שלישים מהקיבוצים האלה יש תשלום עבור צריכת החשמל. תשלום עבור ארוחות בחדר האוכל נהוג ב-32 קיבוצים, כמחצית הקיבוצים השיתופיים. ברוב הקיבוצים חדר האוכל אינו מגיש את כל הארוחות במהלך השבוע.בכולם מוגשת ארוחת צהריים, אולם ארוחת הבוקר בוטלה ב- 20% מהקיבוצים, וארוחת הערב ב- 40%, ובכמה קיבוצים נוהגים להגיש ארוחת ערב רק מספר פעמים בשבוע. ארוחות בשבת בוטלו בשליש מהקיבוצים.צמצום פעילות חדר האוכל אופייני יותר בקיבוצים בהם יש תשלום עבור הארוחות.

שינויי שיטת תגמול החברים לאורך השנים

הגרף המוצג בהמשך מראה את התפלגות השיטות השונות החל משנת 1996. זו השנה הראשונה בה אפשר להתייחס לשיטות תגמול שונות כתופעה משמעותית. קודם לכן היו רק שני קיבוצים שהנהיגו שכר דיפרנציאלי: עין זיוון ושניר. בשנת 1995 הנהיג קיבוץ מרום גולן את "התקציב המשולב". בשנת 1996 אנו מוצאים כבר ארבעה קיבוצים עם שכר דיפרנציאלי (המונח "רשת ביטחון " טרם הומצא) וששה עם תקציב משולב. עד שנת 1999 היו יותר קיבוצים שהעדיפו את המודל המשולב על המודל הדיפרנציאלי המלא, אולם לאחר מכן הנטייה הברורה היא לכיוון הדיפרנציאלי. בשנת 2002 שעור הקיבוצים השיתופיים היה שווה לשיעור הקיבוצים האחרים, ומשנת 2004 קיבוצים המתחדשים"הם הרוב. הדגם המשולב, שבשיאו בשנת 2000 מנה 38 קיבוצים הולך ונעלם. במהלך השנים הנהיגו את הדגם הזה 65 קיבוצים (כרבע מהקיבוצים) שעברו לאחר מספר שנים למודל ה"מתחדש", הדיפרנציאלי. כיום נותרו בו תשעה קיבוצים, ובשלושה מהם מתקיימים דיונים על מעבר לקיבוץ "מתחדש".

התפלגות שיטות התגמול בקיבוצים

alt