שלמה גץ: התפלגות קיבוצים 1996-2008

ד"ר שלמה גץ

המכון לחקר הקיבוץ

אוניברסיטת חיפה

התפלגות הקיבוצים לפי שיטות התגמול 1996-2008

בשיח הקיבוצי נהוג לחלק את הקיבוצים לשלוש שיטות על פי התייחסותם למרכיב התשלום עבור העבודה:

בתקנות הסיווג של הקיבוצים שאושרו על יד הממשלה ופורסמו בסוף 2005, נקבע כי יש שלושה סוגי קיבוצים: 1. שיתופי; 2. מתחדש, בו יש שכר דיפרנציאלי ואפשרות לשיוך דירות ונכסים לחברים; 3. קיבוץ עירוני (סקירה זו אינה מתייחסת אליו).

לפי סיווג זה, קיבוצים בהם נהוג תקציב משולב הם" שיתופיים, וקיבוצים בהם נהוגה רשת ביטחון הם" מתחדשים".

הטבלאות הבאות כוללות מציגות את התפלגות השיטות השונות החל משנת 1996. זו השנה הראשונה בה אפשר להתייחס לשיטות תגמול שונות כתופעה משמעותית. קודם לכן היו רק שני קיבוצים שהנהיגו שכר דיפרנציאלי : עין זיוון ושניר. בשנת 1995 הנהיג קיבוץ מרום גולן את "התקציב המשולב". בשנת 1996 אנו מוצאים כבר ארבעה קיבוצים עם שכר דיפרנציאלי וששה עם תקציב משולב. עד שנת 1999 היו יותר קיבוצים שהעדיפו את המודל המשולב על המודל הדיפרנציאלי המלא, אולם לאחר מכן הנטייה הברורה היא לכיוון הדיפרנציאלי. בשנת 2002 שעור הקיבוצים השיתופיים היה שווה לשיעור הקיבוצים האחרים, ומשנת 2004 קיבוצים עם "רשת ביטחון" הם הרוב.

במהלך שנת 2008, שבעה קיבוצים שיתופיים עברו למודל השכר הדיפרנציאלי, ועוד קיבוץ אחד לתקציב משולב. מתוך הקיבוצים עם התקציב המשולב, 6 עברו למודל השכר הדיפרנציאלי. קיבוץ אחד הפך למושב.

Read More

לוח מס' 1

התפלגות הקיבוצים לפי שיטת תגמול (מספר קיבוצים)

 

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

מס' קיבוצים

262

262

262

262

262

255

264

264

264

264

264

264

262

שיתופי

251

236

220

204

179

115

130

117

99

87

84

77

68

משולב

6

15

24

30

38

34

32

30

31

22

19

16

11

רשתביטחון

5

11

18

28

45

70

102

117

134

155

161

171

183

לוח מס' 2

התפלגות הקיבוצים לפי שיטת תגמול (באחוזים)

 

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

מס' קיבוצים

262

262

262

262

262

255

264

264

264

264

264

264

262

שיתופי

96%

90%

84%

78%

68%

59%

49%

44%

37%

33%

32%

29%

26%

משולב

2%

6%

9%

11%

15%

13%

12%

12%

12%

8%

7%

6%

4%

רשתביטחון

2%

4%

7%

11%

17%

28%

39%

44%

51%

59%

61%

65%

70%

כמה הערות על השינוי בקיבוץ

בין השינויים הבולטים בקיבוץ בעשור האחרון ניתן למנות את תהליכי ההפרטה, הפתיחות לסביבה ושינוי בדפוסי התגמולים של החברים (זאת בנוסף לשינויים במבנה הארגוני, בדמוקרטיה במבנה המשק הקיבוצי ועוד).

בשנים האחרונות עוסקים בקיבוצים רבים בנושא שיטות התגמול. התחושה היא כי "לכל אחד לפי צרכיו, מכל אחד לפי יכולתו" אינה מתאימה יותר. יותר ויותר נשמעים רעיונות של תגמול כספי לחברים על עבודתם. בתחילה דובר על תוספות ב"שולי העבודה", כלומר על עבודה נוספת לעבודה הרגילה, ושאינה במקום העבודה של החבר. למשל, תשלום על עבודה במפעל לאחר שעות העבודה. כאן התוספת היא שווה לכל מי שעובד יותר. אולם בשלב הבא מדברים על תשלום מדורג עבור העבודה עצמה. תשלום כזה (למעשה משכורת) מלווה בתשלום חלקי עבור שירותים שונים שקודם הקיבוץ סיפק לחבריו (כגון אוכל בחדר האוכל, שרותי בריאות, חינוך ).

זהו כמובן שינוי מהותי באורח החיים הקיבוצי, יש אף האומרים כי זהו חיסול צורת החיים המיוחדת הזאת.

נושא אחר התופס יותר ויותר תאוצה בשיח הקיבוצי היא בעיית הקניין. לחבר הקיבוץ אין קניין משלו. כל הנכסים שייכים לקיבוץ (לאגודה השיתופית) ולא לחבריו. חבר קיבוץ העוזב מקבל דמי עזיבה, אולם לא את "חלקו" ברכוש המשותף. כיום נערכים דיונים ברמות שונות כיצד לאפשר לחבר הקיבוץ להיות שותף בנכסי הקיבוץ או בחלקם. זהו נושא סבוך, גם משפטית, והתמונה לגבי כיווניי ההתפתחות עדיין לא ידועה (מניות? בעלות על בית המגורים?) לא מדובר על ביטול השותפות אלא על שינוי אופייה של השותפות.

התהליכים המתרחשים בקיבוץ הם תוצאה של שינוי ערכי והם גם יוצרים שינוי ערכי.

השוויון מקבל פרוש חדש בקיבוצים רבים, והולך ומתקרב לפרוש הליברלי הנהוג בדמוקרטיות המערביות. הערבות ההדדית מצטמצמת, אולם לא נעלמת. בקיבוצים המשלמים עבור העבודה מוקמים מערכות לתמיכה בחברים שנפגעו מהשינויים. בדרך כלל מדובר בהקמת "קרן לעזרה הדדית" או רשת בטחון" בתוך הקיבוץ, התומכת במי שזקוק לכך.

משמעות השינויים לגבי אורח החיים הקיבוצי היא רבה. באופן הכללי ביותר, הנטייה היא ליותר אינדיווידואליות. יש המציגים זאת במונחים בעלי משמעות שלילית (אבדן הסולידריות החברתית, חוסר דאגה לזולת, "איש לנפשו", אבדן המטרה המשותפת), ויש המציגים זאת באור חיובי (מתן חופש לפרט, הכרה בהיותו של החבר אדם עצמאי ואחראי ולא תלוי באחרים ויחד עם זאת אחראי גם לחברה ולחבריה).